Da der kun var "Centre Court"

Seniorerne hygger sig.

Seniorerne hygger sig.

Børnene hygger sig også.

                                               Vedtægter for Tapdrup Udeliv Tennis

1.Foreningens navn og hjemsted :    Foreningens navn er Tapdrup Udeliv. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. Foreningens adresse er den samme som den siddende formands.

2. Foreningens formål:  Samle landsbyens og områdets borgere herunder de unge til sportslige udfoldelser og socialt samvær.

3. Medlemskab: Som medlem kan optages alle personer der tilslutter sig foreningens formålsparagraf. Indmeldelse skal være skriftlig. Personer der ikke er myndige skal have forældres skriftlige tilladelse. Kontingentet betales ved indmeldelse. Hvis kontingentet ikke er betalt en måned efter forfaldsdato er medlemmet automatisk udmeldt. Bestyrelsen kan efter forudgående advarsel enten skriftlig eller pr. e-mail ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formålsparagraf, eller på anden måde igennem sine handlinger skader foreningen. Medlemmet kan vælge at anke eksklusionen til generalforsamlingen, hvis beslutning er endeligt. Udmeldelse skal enten ske skriftligt eller pr. e-mail til formanden. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Personer som er i restance til foreningen kan ikke genoptages som medlem før restancen er bragt ud af verden.

4. Bestyrelsen:  På foreningens ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse, bestående af mindst tre. Derudover vælges en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes medlemmerne til udvalg for alle aktuelle aktiviteter. Bestyrelsen vælges for to år af gangen. I lige år vælges to. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens interesser mellem to ordinære generalforsamlinger. Formanden tegner foreningen. Økonomiske dispositioner overstigende 500,- kr. kræver underskrift af både formand og kasserer. Foreningen hæfter kun ved sin formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningen gæld. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse med dagsorden mindst 1 gang hvert tredje måned eller efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

5. Økonomi, Regnskab og revision:  Bestyrelsen er ansvarlig for foreningen økonomi Regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. Bestyrelsen fremlægger et budget for det kommende. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Til revision af regnskabet vælger generalforsamlingen, blandt medlemmerne uden for bestyrelsen en revisor.

6. Generalforsamlingen:  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i februar måned og skal meddeles medlemmerne mindst 14 dage forud. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde en uge før denne. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse og godkendelse af formands beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab a. Budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingentsatser
  6. Valg af:     

#) Bestyrelsesmedlemmer I lige år vælges 2 stk., i ulige år vælges 3 stk.    #) Revisorer 2 stk.                                                                                        #) Suppleant 1 stk.

  1. Valg til udvalg
  2. Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem samt til ændring af vedtægterne 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. --- Skriftlig afstemning skal foretages hvis bare ét medlem ønsker det.--- Personer der ikke er myndige, kan repræsenteres af forældre ved generalforsamling og derved få stemmeret.--- Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20% af foreningens medlemmer enten skriftligt eller pr. e-mail stiller krav herom med formuleret forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

7. Opløsning Opløsningen af foreningen kan finde sted når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det på den årlige ordinære generalforsamlingen. Såfremt det fornødne flertal ikke er til stede, og et flertal af de fremmødte ønsker foreningen opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan opløsningen af foreningen ske med simpelt stemmeflertal. Forslag til opløsningen af foreningen skal, i skriftlig stand, være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Tapdrup Borgerforening.

8. Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft 27. februar 2020 og erstatter gældende vedtægt fra 19. marts 2014. Vedtaget på foreningens generalforsamling 27. februar 2020.